دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌ها

افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده را در این مقاله به صورت کامل بررسی خواهیم داد.

فصل – اول – تعاریف و اصطلاحات

ماده – 1 – اصطلاحات و واژه هایی که در مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ، مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده اند ، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته اند . واژه های دیگر دارای معانی زیر میباشند :
بند – 1 – ناشر بورسی : ناشری که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده باشد .
بند – 2 – ناشر غیر بورسی : ناشری که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده ولی در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته نشده است .
بند – 3 – ناشر بازار خارج از بورس : ناشری که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده و در بازار خارج از بورس پذیرفته شده باشد .
بند – 4 – افشاء : ارسال اطلاعات به سازمان و انتشار عمومی و به موقع اطلاعات مطابق ضوابط این دستورالعمل میباشد .
بند – 5 – افشای فوری : افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده اطلاعات به محض آگاهی ناشر ، با رعایت شرایط این دستورالعمل است .
بند – 6 – اطلاعات مهم : اطلاعاتی دربارۀ رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر که بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه گذاران تأثیر بااهمیت داشته باشد .
بند – 7 – شایعه : اخباری حاکی از وجود اطلاعات مهمی است که بطور غیر رسمی منتشر شده و توسط ناشر تائید یا تکذیب نشده است و احتمال میرود بر قیمت اوراق بهادار ناشر تأثیر بااهمیت داشته باشد .
بند – 8 – مقررات : منظور قانون تجارت ، قانون مالیات ها ، قانون بازار اوراق بهادار ، استاندارد های حسابداری و حسابرسی ملی ، مصوبات هیات وزیران ، شورا ، سازمان و سایر قوانین و ضوابط موضوعه در خصوص بازار اوراق بهادار و ناشر میباشد .
بند – 9 – کنترل : توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور کسب منافع از فعالیت های آن .
بند – 10 – فعالیت نامتعارف بازار : به هرگونه نوسان نامتعارف در قیمت یا حجم داد و ستد اوراق بهادار ناشر اطلاق میشود .

فصل – دوم – کلیات افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده

ماده – 2 – ناشر موظف است اطلاعات موضوع این دستورالعمل را در مهلت مقرر ، مطابق فرم های موردنظر سازمان ، بصورت الکترونیکی و یا کاغذی در سربرگ رسمی خود که به تایید دارندگان امضای مجاز رسیده باشد ، به سازمان ارسال و همزمان به طرقی که سازمان تعیین میکند جهت اطلاع عموم منتشر نماید .
ماده – 3 – سیستم های مالی و کنترل داخلی ناشر و همچنین مفاد و نحوة تنظیم گزارش های موضوع این دستورالعمل ، باید مطابق مقررات باشد .
ماده – 4 – موارد ، ضرورت ها و روش های افشاء که در این دستورالعمل تأکید شده است ، حداقل الزامات در زمینة افشاء اطلاعات میباشد . تعیین و تشخیص سایر اطلاعاتی که مهم است و باید افشای فوری شود ، بر عهده ناشر است .
ماده – 5 – اطلاعات افشا شده از سوی ناشر باید قابل اتکا ، به موقع و به دور از جانبداری باشد . اطلاعات دارای تأثیر منفی باید به همان سرعت و دقتی که اطلاعات دارای تأثیر مثبت منتشر میشود ، افشا شود . اطلاعات مهم باید صریح ، دقیق و تا حد امکان بصورت کمی ارایه شود .
ماده – 6 – ارائۀ اطلاعات به تحلیل گران ، ر وزنامه نگاران ، سهامداران و سایرین نباید به صورت فردی و یا انتخابی باشد ، مگر اینکه اطلاعات مزبور قبلا با رعایت مفاد این دستورالعمل افشاء شده باشد .

فصل – سوم – موارد افشاء

بخش – اول – گزارش ها و صورت های مالی سالانه و میان دوره ای
ماده – 7 – ناشر بورسی مکلف است گزارش ها و صورت های مالی زیر را مطابق استاندارد های ملی و یا فرم هایی که توسط سازمان ارایه میشود ، ظرف مهلت های مقرر تهیه و افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نماید :
بند – 1 – صورت های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه ، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی .
بند – 2 – گزارش هیات مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن ، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی .
بند – 3 – اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای 3، 6 و 9 ماهه حسابرسی نشده ، حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع سه ماهه .
بند – 4 – صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهة حسابرسی شده حداکثر 60 روز بعد از پایان دورة 6 ماهه و در مورد شرکت هایی که ملزم به تهیه صورت های مالی تلفیقی هستند ، حداکثر 75 روز پس از پایان دورة 6 ماهه .
بند – 5 – صورت های مالی سالانه حسابرسی نشده حداکثر 60 روز پس از پایان سال مالی و در مورد شرکت هایی که ملزم به تهیه صورت های مالی تلفیقی هستند حداکثر 90 روز پس از پایان سال مالی .
بند – 6 – برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداکثر 20 روز پس از ارایه توسط ناشر .
بند – 7 – پیش بینی عملکرد سالانه شرکت اصلی و تلفیقی گروه ، براساس عملکرد واقعی 3، 6 و 9 ماهه حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع سه ماهه و اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه حداکثر 20 روز پس از ارایه آن توسط ناشر .
بند – 8 – پیش بینی عملکرد حسابرسی شده در سایر مواردی که منجر به تغییر بااهمیت در پیش بینی عملکرد میگردد ، حداکثر 20 روز پس از ارائۀ اطلاعات حسابرسی نشده توسط ناشر .
بند – 9 – اطلاعات پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ در پایان هر ماه حداکثر 10 روز پس از پایان ماه .
بند – 10 – اطلاعات و صورت های مالی شرکت های تحت کنترل :
بند – 10-1 – صورت های مالی سالانۀ حسابرسی شدۀ شرکت های تحت کنترل ، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانۀ شرکت اصلی .
بند – 10-2 – صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهة حسابرسی شدۀ شرکت های تحت کنترل ، مطابق مهلت های مقرر در بند 4 این ماده . در مورد شرکت های تحت کنترلی که ثبت شده نزد سازمان نیستند ، به درخواست ناشر و در صورت تایید سازمان ، ارائۀ صورت های مالی حسابرسی نشده کفایت میکند .
بند – 10-3 – اطلاعات پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت های تحت کنترلی که فعالیت اصلی آن ها سرمایه گذاری در اوراق بهادار میباشد ، در مقاطع 3، 6، 9 و 12 ماهه ، حداکثر 30 روز پس از پایان دورة سه ماهه .
تبصره – 1 – ناشران غیر بورسی فقط موظف به تهیه و افشای اطلاعات موردنظر در بند های 1، 2، 3 و 4 این ماده میباشند و افشای اطلاعات مندرج در سایر بند های این ماده توسط آن ها اختیاری است .
تبصره – 2 – ناشران بازار خارج از بورس فقط موظف به افشای اطلاعات مندرج در بند های 1، 2، 3، 4، 6، 8، 9 و 10 این ماده میباشند و افشای اطلاعات مندرج در سایر بند های این ماده توسط آن ها اختیاری است .
تبصره – 3 – شرکت های واسطه گری مالی که عمدتا به خرید و فروش اوراق بهادار می پردازند ( با کد صنعت 65-99 مطابق استاندارد ISIC ) از افشای اطلاعات موردنظر در بند 7 این ماده مستثنی میباشند .
تبصره – 4 – زمان ارسال اطلاعات مندرج در بند 9 این ماده ، در خصوص ناشران بازار خارج از بورس در پایان هر دورة سه ماهه میباشد .
تبصره – 5 – در صورتی که گزارش ها و صورت های مالی سالانه و میان دوره ای موضوع این ماده قبل از مهلت مقرر در این ماده تهیه شده باشند ، باید فورا توسط ناشر افشا گردد .
تبصره – 6 – حسابرسان معتمد سازمان موظفند پس از ارایه گزارش ها و صورت های مالی توسط ناشر ، حداکثر ظرف مهلت های مقرر در این دستورالعمل نسبت به ارایه اظهارنظر و صدور گزارش اقدام نمایند .
بخش – دوم – مجامع عمومی
ماده – 8 – ناشر موظف است زمان ، تاریخ ، محل تشکیل و دستور جلسة مجامع عمومی را در ر وزنامه های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج و مراتب را حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع افشا نماید . دستورجلسه مجامع عمومی باید صریح و واضح باشد . موضوعات مهم از قبیل انتخاب اعضای هیات مدیره ، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی ، تقسیم سود و اندوخته ها و تغییر موضوع فعالیت ، باید مشخصا در دستورجلسه قید شود و قابل طرح در بخش ” سایر موارد ” نمیباشد .
ماده – 9 – ناشر موظف است علاوه بر افشای فوری تصمیمات مجامع عمومی خود ، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مجامع عمومی ، متنی از صورت جلسه مورد تایید هیات رئیسۀ مجمع را افشا نماید .
ماده – 10 – ناشر موظف است صورتجلسه مجامع عمومی را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها ارایه و نسخه ایاز آن را حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت ، افشا نماید .
ماده – 11 – در صورتی که افزایش سرمایه در اختیار هیات مدیره بوده و دستور جلسة هیات مدیره تصویب اجرای افزایش سرمایه باشد ، ناشر موظف است حداقل 10 روز قبل از تاریخ برگزاری جلسة هیات مدیره ، مراتب را افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده و علاوه بر افشای فوری تصمیمات اتخاذ شده ، حداکثر ظرف 3 روز کاری پس از برگزاری مجمع ، متن صورت جلسه مورد تایید اعضای هیات مدیره را افشا نماید .
ماده – 12 – ناشر موظف است جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیات مدیره را قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی افشا نماید . در صورتی که مجمع عمومی عادی سود نقدی بیشتری را نسبت به پیشنهاد هیات مدیره تصویب نماید ، جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی می بایست متناسب با آن اصلاح و حداکثر ظرف 30 روز پس از تاریخ مجمع افشا گردد .
بخش – سوم – اطلاعات مهم
ماده – 13 – ناشر موظف به افشای فوری اطلاعات مهم میباشد . برخی از مصادیق اطلاعات مهم به شرح زیر است :
بند – الف – رویدادهای مؤثر بر فعالیت ، وضعیت مالی و نتایج عملکرد ناشر از قبیل :
بند – – – تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت ناشر .
بند – – – تغییر در نوع فعالیت اصلی ناشر .
بند – – – تحصیل یا واگذاری سهام سایر شرکت ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ، که تأثیر بااهمیتی بر وضعیت عملکرد جاری یا آتی ناشر داشته باشد .
بند – – – برگزاری یا مشارکت در مناقصه ها و مزایده های بااهمیت و نتیجة آن .
بند – – – تغییر در روش یا رویة حسابداری به همراه دلایل و آثار مالی ناشی از آن .
بند – – – تغییر در ترکیب اعضا هیات مدیره ، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییر مدیرعامل ناشر .
بند – – – انعقاد ، انحلال یا هرگونه تغییرات اساسی قرارداد های مهم .
بند – – – دعاوی مهم مطروحه له یا علیة ناشر ، ورود در دعاوی مهم یا جلب دعاوی مهم یا ارجاع اختلافات مهم به داوری و نیز اعلام نتیجة آرای قطعی دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر و نیز اعمال و وقایع مهم حقوقی که بر قیمت اوراق بهادار ناشر اثرگذار باشد .
بند – – – کشف ذخایر و منابع طبیعی یا کشف منابع قابل توجه توسط شرکت های تامین کنندة مواد اولیة ناشر .
بند – – – تولید محصولات جدید ، ارائة خدمات جدید ، دستیابی به منابع اولیه ، فناوری ، بازار فروش یا مشتریان جدید .
بند – – – تایید ، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت و امتیاز تجاری و انتقال ، تحصیل ، تغییر یا ابطال اسم یا علامت تجاری .
بند – – – مشخصات طرح های سرمایه گذاری و هرگونه تغییر بااهمیت در آن .
بند – – – توقف فعالیت مشتریان یا عرضه کنندگان عمدة ناشر یا تغییر مشتریان یا عرضه کنندگان عمدة ناشر .
بند – – – عدم توانایی در اجرای تعهدات و قرارداد های ناشر ، اعلام ورشکستگی ناشر یا شرکت مادر آن .
بند – – – اعلام میزان سپرده بابت خسارات احتمالی طرح دعاوی یا جلوگیری از اجرای احکام .
بند – – – تصمیمات مجامع عمومی ناشر .
بند – ب – تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تامین منابع مالی ناشر از قبیل :
بند – – – افزایش یا کاهش سرمایة ناشر یا شرکت های تحت کنترل .
بند – – – انتشار اوراق بهادار جدید .
بند – – – تغییر در سیاست تقسیم سود ناشر .
بند – – – عوامل تاثیرگذار در سایر اجزاء ساختار سرمایه از قبیل قرارداد های لیزینگ ، تضمین یا ارائة ضمانت نامه های بانکی بااهمیت و تامین مالی خارج از ترازنامه .
بند – – – استقراض یا بازپرداخت مبالغ قابل توجه در مقایسه با گردش عملیات مالی ناشر .
بند – ج – تغییر در ساختار مالکیت ناشر از قبیل
بند – – – تغییر عمده در ساختار مالکیت ناشر به نحوی که کنترل شرکت تغییر یابد .
بند – – – تغییر در ساختار ناشر مانند ادغام ، تحصیل و ترکیب .
بند – د – سایر اطلاعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه گذاران از قبیل :
بند – – – انتقال یا واگذاری ماشین آلات و تجهیزات به منظور تغییر ساختار ناشر .
بند – – – خرید یا فروش بااهمیت دارایی های ناشر .
بند – – – توثیق یا فک رهن بخش قابل توجهی از دارایی های ناشر .
بند – – – ایجاد یا منتفی شدن بدهی های احتمالی بااهمیت .
بند – – – تغییر بااهمیت در پیش بینی عملکرد ناشر یا برنامه های آتی مدیریت ، به همراه دلایل مربوطه .
بند – – – افزایش یا کاهش بااهمیت درآمد ها و هزینه های ناشر در آیندة قابل پیش بینی به همراه دلایل مربوطه .
بند – – – ورود خسارت بااهمیت ناشی از رویدادهای طبیعی ( آتش سوزی ، سیل ، زلزله و …) یا ورود خسارت به واسطة انجام فعالیت های عملیاتی و غیر عملیاتی ناشر .
بند – – – تعدیلات سنواتی بااهمیت .
بند – – – درخواست برای خروج از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورسو دلایل آن .
بند – – – هرگونه رویداد و یا تغییر در شرکت های تحت کنترل که اثر بااهمیتی بر فعالیت ، وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت مادر ( اصلی ) دارد .
تبصره – – – ناشر موظف است تغییر بااهمیت در پیش بینی عملکرد شرکت یا برنامه های آتی مدیریت را به همراه دلایل مربوطه ، بلافاصله افشا و گزارش مربوط را در فرم های تعیین شده حداکثر ظرف 2 روز کاری بعد به سازمان ارایه نماید .
ماده – 14 – در صورت انتشار شایعه یا گزارشی که حاوی اطلاعات خلاف واقع و یا گمراه کننده و یا مستندات جعلی باشد ، ناشر مکلف است ، بلافاصله اطلاعات و توضیحات کافی در خصوص شایعه یا گزارش مزبور را به سازمان ارسال و برای اطلاع عموم افشا نماید .
ماده – 15 – ناشر میتواند در موارد زیر ، اطلاعات مهم را با الزام به عدم افشا ، با تاخیر ( پس از رفع محدودیت های ذیل ) افشا نماید :
بند – الف – افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده فوری موجب زیان یا عدم النفع بااهمیت برای ناشر شود .
بند – ب – ناشر در حال انجام مذاکره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد .
بند – ج – افشای فوری مزایای قابل توجهی برای شرکت های رقیب فراهم کند .
بند – د – موضوع مورد افشا پیوسته در حال تغییر باشد .
تبصره – – – ناشر مکلف است پس از رفع محدودیت های فوق نسبت به افشای فوری اطلاعات اقدام نموده و دلایل استناد به هر یک از بند های این ماده را به همراه مستندات لازم به سازمان اعلام نماید .
ماده – 16 – در صورتی که تاخیر در افشای اطلاعات موضوع ماده 15 منجر به اشاعة اطلاعات مزبور یا داد و ستد متکی به اطلاعات نهانی یا فعالیت نامتعارف بازار شود ، ناشر مکلف به افشای فوری آن اطلاعات است .
ماده – 17 – به منظور جلوگیری از انتشار اطلاعات افشاء نشده موضوع ماده 16، ناشر ملزم به رعایت موارد زیر است :
بند – الف – دسترسی به اطلاعات مزبور محدود به مدیران و کارکنان ذی صلاح ناشر باشد و این اطلاعات صرفا در رابطه با وظایف و مسئولیت اشخاص در اختیار آن ها قرار گیرد .
بند – ب – در صورتی که لازم باشد اطلاعات مزبور در اختیار کارکنان ، وکلا ، حسابداران ، حسابرسان ، مشاوران مالی ناشر یا سایر اشخاص ذی صلاح قرار گیرد ، نهانی بودن این اطلاعات و ممنوعیت استفادة شخصی از آن در داد و ستد متکی به اطلاعات نهانی به آن ها تأکید شود .
تبصره – – – اشخاص مذکور در این ماده جزء مصادیق اشخاص دارنده اطلاعات نهانی موضوع تبصره (1) ماده (46) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 محسوب می‌شوند.
ماده – 18 – کلیه ناشران موضوع این دستورالعمل موظفند سایر اطلاعات مورد درخواست سازمان را حسب مورد افشا نمایند.
ماده – 19 – سازمان می‌تواند مکاتبات فی ما بین خود و ناشر را حسب مورد جهت اطلاع ، به عموم اعلام نماید.
ماده – 20 – در صورت عدم رعایت هر یک از مواد این دستورالعمل ، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری میگردد.
ماده – 21 – این دستورالعمل یک ماه پس از تصویب هیات مدیره سازمان لازم الاجرا می‌باشد.

برای آموزش فارکس و ارزدیجیتال به‌صورت رایگان و آموزش های حضوری در شیراز با ما در ارتباط باشید. و همچنین برای دریافت اکانت پراپ معتبر به آرکن پراپی مراجعه کنید.

‫2 نظر

  • سعید گفت:

    دمت گرم کاکو🙏🙏

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *