معاملات بلوکی و تاثیرات ان بر روند سهم

معاملات بلوکی

معاملات بلوکی و تاثیرات ان بر سهم معاملات بلوکی، خرید و فروش یکجای حجم زیادی از سهام یک شرکت است که طبق ضوابط خود انجام می‌شود. این معامله با یک…