فرمول افزایش سرمایه از سود انباشته

فرمول افزایش سرمایه از سود انباشته

افزایش سرمایه از سود انباشته افزایش سرمایه از محل سود انباشته یکی از روش‌های افزایش سرمایه است که در آن، شرکت‌های سهامی سود خود را در حسابی به نام سود…