دوره مدیریت سرمایه

  دوره مدیریت سرمایه دانشی است که کمک میکند. که با مدیریت مناسب و صحیح ریسک سرمایه گذاری خود را افزایش دهید. در این دوره آموزشی ابتدا با مفهوم مدیریت…