نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده

تفاوت نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده

نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده در بین تحلیلگران بازار ایران اختلاف بر سر نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده بسیار زیاد است . هر چند تحلیلگرانی هم وجود دارند…