بازار آتی

بازار آتی چیست؟

مقدمه : همان طور که در مقاله قبلی در مورد بورس توضیح جامعتری خدمت شما عرض کردیم، اشاره کوچکی به بازار آتی کالا که جز بورس کالا است که در مقاله بورس کالا چیست؟ به،…