اوراق اختیار فروش تبعی

اوراق اختیار فروش تبعی

اوراق اختیار فروش تبعی اوراق اختیار فروش تبعی این مورد از نسخه های ساده ای از اوراق است. نقش بیمه و کاهش ریسک در سرمایه گذاری و بازار بورس را…